P.O. Box 40969 – 00100,
Nairobi, Kenya.

Phone: +254 737 121806
+254 715 050005

Email: office@masmecltd.com